Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Publiceret

01. december
2014

Vedtægter for Radikale Venstre i Silkeborg

Vedtaget på generalforsamlingen den 24/4 – 2014 med ikrafttræden den 1/1-2015.

§1.
 Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Silkeborg Kommune, er medlem af foreningen.
 
§2. 
Foreningens formål er: 
- At fremme politisk aktivitet i kommunen med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til foreningen og størst mulig medlemstilslutning til Radikale Venstres politik.
- At lede Radikale Venstres arbejde i kommunen.
- At sikre samarbejde med kommunens valgte radikale kommunalpolitikere.
- At sikre opstilling af radikale kandidater til kommunevalg.
- At gennemføre valgkamp ved kommunevalg.
- At opstille folketingskandidater og forestå valgkamp.
 -At medvirke i valgkampe ved regionsvalg, folketingsvalg, og Europaparlamentsvalg, samt ved folkeafstemninger i øvrigt.
 
§3. 
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i april.
 
Stk.3. Indkaldelse skal med mindst to ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske skriftligt til medlemmerne i foreningen – eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker foreningens område.
 
Stk.4. Medlemsrettigheder forudsætter betalt forfaldent medlemskontingent. Nyindmeldte medlemmer opnår de fulde rettigheder, herunder stemmeret 14 dage efter, de har betalt kontingent.
 
Stk.5 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og mødesekretær.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Lokalpolitiske udtalelser.
 6. Andre politiske udtalelser.
 7. Forslag til landsmøderesolutioner.
 8. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 9. Valg af a)formand, b)bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, c)revisor, d) revisorsuppleant. 
 10. Valg af delegerede til storkredsforsamling.
 11. Valg af delegerede til regionsforsamlingen.
 12. Valg af delegerede til landsmødet.
 13. Valg af folketingskandidater.
 14. Beslutning vedr. evt. deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater.
 15. Evt.
Almindelige forslag, lokalpolitiske udtalelser, andre politiske udtalelser eller forslag til landsmøderesolutioner skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
§4.
Stk.1. Foreningen ledes imellem de ordinære generalforsamlinger af bestyrelsen bestående af en formand og 6 – 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
 
Stk.2. Partiets repræsentanter i byrådet, Silkeborgkredsenes folketingskandidater, en repræsentant valgt af den lokale RU-organisation(Radikale Ungdom af 1994), der er bosiddende i kommunen, tiltræder bestyrelsen uden stemmeret. 
 
Stk.3. Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Formanden kan samtidig være kandidat til EP-valg, folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalvalg. Men formanden kan ikke være medlem af Europaparlamentet, Folketinget, Regionsrådet eller kommunalbestyrelsen.
 
Stk.4. 2-4 medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år for en 2-årig periode, så halvdelen er på valg hvert år.
 
Stk.5 Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent rettidigt.
 
Stk.6 I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtigt, uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Senest en måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit første møde. Bestyrelsen vælger på dette møde næstformand, sekretær og kasserer af sin midte. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen indkalder så ofte, formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer over for formanden fremsætter skriftligt ønske herom.
 
§5.
Stk.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Medlemskontingentet forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder og skal for opnåelse af fulde medlemsrettigheder være indbetalt senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af landsforbundet.
 
Stk.2 Foreningen udreder af medlemskontingentet evt. økonomisk bidrag til storkredsforsamlingen og regionsforsamlingen, således som disse organisationsled måtte beslutte.
 
§6.
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 1 uge efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse, og indvarsles til afholdelse med 14 dages varsel, i øvrigt efter reglerne i §3.
 
Stk. 2 Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan, efter udskrivning af folketingsvalg og hvis situationen kræver det, reduceres til 4 dage.
 
§7.
På den ordinære generalforsamling forud for et kommunevalg træffes bestemmelse om antal af kandidater på listen og opstillingsform (patiliste eller sideordnet opstilling) samt om evt. geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning. Senest 6 måneder før et kommunevalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der indvarsles efter reglerne i §3.
Opstilling af kandidatliste til kommunevalget sker på opstillingsmødet. Dagsorden for opstillingsmødet skal indeholde følgende punkter:
- valg af dirigent og protokolfører.
- beslutning om (evt. bemyndigelse til bestyrelsen vedr.)valgforbund.  
- kandidatliste (evt. bemyndigelse til bestyrelse om udvidelse af denne)
-  evt.
 
§8.
For opstilling af kandidater til Silkeborg Byråd gælder:
Stk. 1 Der opstilles kun en sideordnet radikal liste til byrådsvalget i Silkeborg.
 
Stk.2 Bestyrelsen fastsætter datoen for opstillingsmødet tidligst den 1.oktober året inden afholdelse af byrådsvalg og senest 1. januar i valgåret. Opstillingsmødet, der finder sted efter reglerne for en ekstraordinær generalforsamling, skal være afholdt senest den 1. april i valgåret.
På den ordinære generalforsamling i valgåret orienterer bestyrelsen om forberedelserne i valgkampen. Planen for valgkampen samt retningslinjer for evt. valgforbund.
 
Stk. 3 Opstillingsmødet kan vedtage, at bestyrelsen kan supplere listen med yderligere kandidater frem til indleveringen af listen. Disse, af bestyrelsen indstillede kandidater placeres i så fald nederst på listen i den rækkefølge de melder sig.
 
Stk.4 Valget af spidskandidat til byrådsvalget kan foretages ved særskilt opstillingsmøde, inden resten af listen besættes. Bestyrelsen kan beslutte at afholde valg til spidskandidat tidligst 2 år inden byrådsvalget og senest samme dato som den øvrige liste besættes. Opstillingsmødet finder sted efter reglerne for en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Stk.5 Forslag til byråds- og regionsrådskandidater kan stilles inden behandlingen af punktet på dagsordenen. De foreslåede kandidater skal acceptere opstillingen skriftligt forud for mødet eller mundtligt under mødet.
 
Stk.6 Hvis foreningens formand opstiller som spidskandidat til byrådsvalget skal denne midlertidigt erstattes som formand af næstformanden. Hvor formanden ikke opnår valg, kan denne genindtage formandspladsen.
 
Stk.7 Regler for opstilling til Silkeborg byråd: Opstillingsmødet beslutter indledningsvis, hvor mange kandidater partiet skal søge at opstille til byrådsvalget.
 
Stk.8 En kandidat skal have opnået mindst 2 stemmer til opstillingsmødet for at blive valgt som byrådskandidat.
 
§9. 
Stk.1 Alle valg og øvrige afstemninger foregår som foreskrevet i Landsforbundets vedtægter og hovedbestyrelsens retningslinjer vedr. opstilling.
 
Stk.2 Valg af folketingskandidater og byrådskandidater, hvor flere personer er opstillet, skal prioriteres på en liste, sker efter pointsmetoden.
Dog udpeges spidskandidaten til byrådsvalget ved almindeligt stemmeflertal ved særskilt afstemning blandt dem, der ønsker at være spidskandidat efter landsforbundets retningslinjer for valg, hvor der skal vælges en person.
Ved pointsmetoden skriver kandidaterne på en stemmeseddel med den højest prioriterede kandidat øverst og den lavest prioriterede nederst. Den nederste får 1 point, den næstnederste 2 points osv.
 
Stk.3 Ved opstilling af folketingskandidater skal der skrives to navne på stemmensedlen i alle runder. I hver runde udgår kandidaten med det laveste pointtal. Der fortsættes, indtil der er to kandidater tilbage. Den kandidat, som har flest points, vælger først blandt de to kredse. Dernæst får kandidaten med det næsthøjeste pointtal den sidste kreds. Hvis der kun skal opstilles en kandidat, er kandidaten med højest pointantal valgt.
 
Stk.4 Ved opstilling af byrådskandidater bruges også pointmetoden. Til sidst skal forsamlingen godkende den samlede liste med almindeligt flertal. Hvis dette ikke kan opnås, skal forsamlingen tage stilling til de enkelte kandidater. Forkastelse af en kandidat kræver 2/3 flertal. Ellers gælder listen uændret.
 
Stk. 5 Opstillingsmødet vedtager en liste (i alfabetisk rækkefølge) overkandidater til regionsvalget. Hvis blot et medlem ønsker det, skal der stemmes skriftligt om hver enkelt kandidat. Forkastelse af en kandidat kræver almindeligt flertal.
 
Stk.6 Ved valg af bestyrelse, delegerede til landsmødet, samt delegerede og bestyrelsesmedlemmer til regionsorganisationen, skal hver af de stemmeberettigede stemme på det antal kandidater, som skal opstilles. Overskydende kandidater er suppleanter i den rækkefølge, som stemmetallene betinger.
 
Stk.7 Opstillingsmødet eller generalforsamlingen kan godkende, at kandidater, efter eget ønske, får en placering længere ned på listen, end deres stemmetal betinger. 
 
§10.
Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd.
Fristen for indsendelse af forslag til vedtægtsændringer er 15.marts til behandling på førstkommende generalforsamling.
Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling.
 
§11.
Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.
 
§12.
Evt. opløsning af foreningen skal ske efter konsultation med landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2014 til ikrafttræden den 1. januar 2015.