Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Silkeborg Radikale Venstre

Publiceret

26. september
2017

Valgprogram 2017

Radikale Venstres valgprogram for byrådsvalget i Silkeborg Kommune 2017

 

Kandidater:


  • Johan Brødsgaard

  • Palle Clausen

  • Poul Elmegaard

  • Henrik Rolfsted

  • Margrethe Skovbjerg

  • Kim Egeskov

  • Svend Erik Milsgaard

  • Torben Lohse Friis


 

Indledning

Du sidder her med Radikale Venstres valgprogram for byrådsvalget i Silkeborg Kommune. Programmet er blevet til på åbne arbejdsgruppemøder i partiet, hvor medlemmer har debatteret kommunens fremtid set med radikale øjne.

Ved valget i 2013 kom partiet i byrådet efter en periode uden radikal repræsentation. Partiet mere end fordoblede sit stemmetal, og Johan Brødsgaard blev valgt. Foruden perioden 2005-2009, så skal vi tilbage til 1980’erne for at finde partiet repræsenteret i Silkeborg Byråd.

Vi har en tro på, at vi er kommet for at blive. Målet for dette valg er at få to kandidater valgt. Ydermere håber vi på repræsentation i Region Midtjylland og stiller med den lokale, Henrik Rolfsted.

 

God læselyst! 

 

 

Økonomi- og Erhverv

En sund økonomi er fundamentet for en veldrevet kommune med råd til god velfærd. Radikale ønsker en høj kassebeholdning på mellem 225-250 mio. Det skal til for, at vi har råd til uforudsete udgifter, og det skal til for, at vi ikke havner i en situation, hvor kassen er tom. Det har kommunen oplevet én gang pga. Finanskrisen og økonomisk uansvarlighed. Det skal vi aldrig tilbage til.

Radikale ønsker generelt, at vi viderefører investerings-tankegangen, som har vundet indpas i denne byrådsperiode. Altså, at vi investerer dér, hvor det giver gevinst økonomisk såvel som menneskeligt. Det gælder alt fra energieffektiviseringer, som gavner klimaet, til investeringer i jobindsats, som både bonner positivt ud på den økonomiske og den menneskelige konto.

I Radikale tør vi godt tage store økonomiske beslutninger, ex. om stadion og Nordskovvej, men alle større beslutninger overvejes nøje, og vi stiller os altid spørgsmålet; hvad kan pengene ellers bruges til? Vi tør at prioritere, og derfor siger vi også nej til ellers gode projekter, fordi vi ønsker noget andet.

Det er partiets udgangspunkt, at vi vil påvirke den årlige budgetproces så meget som muligt. Ikke med ufinansierede luftkasteller, men med konkrete forslag - store som små - der gør hverdagen bedre for kommunens borgere. Den grønne politik er noget der går igen i vores budgetforslag, og vi mener, at man bør gøre mere for at satse på - og investere i - dette område.

I den indeværende periode har partiet arbejdet for afskaffelse af dækningsafgiften, hvilket er gennemført. Vi har også opponeret - og stemt imod - udeserveringsafgiften for caféer og restauranter, hvilket desværre blev gennemført. Vi har som udgangspunkt ikke noget imod skatter og afgifter, men de skal give mening.

Silkeborg Kommune kan gøre mere ud af at brande sit erhvervsliv. Der kunne ex. sættes fokus på de mange IT-arbejdspladser under navnet; ”Silkeborg Valley”. I Radikale Venstre mener vi også, at Silkeborg skal gøre mere for at tiltrække iværksættere. Dette kan gøres ved at bakke op om innovative tiltag – og evt. give økonomisk støtte – til væksthuse. 

Et velfungerende erhvervsliv er afgørende for at kunne have råd til kernevelfærd, og vi vægter et godt erhvervsklima meget højt. Der skal være nem og enkelsagsbehandling, og erhvervslivet skal fortsat have én indgang til kommunen.

 

Kultur, Fritid og Idræt

Silkeborg Kommune er landskendt for sin natur og de dertilhørende muligheder. Det område skal fortsat udvikles til gavn og glæde for kommunens borgere og turister. Radikale tror helhjertet på, at kommunen skal brandes som Danmarks Outdoorhovedstad, og at der skal tages konkrete initiativer for at bakke op om dette. Herunder gode forhold for mountainbikere, brugere af vores søer og folk der ønsker at få oplevelser i vores skove.

Søsportens Hus er kommet til ved Langsø, og Radikale har bakket op om, at kajakroerne må øge deres aktivitet her. Vi mener, at vi skal udnytte vores søers potentiale.

I den seneste byrådsperiode har Radikale stået bag beslutningen om et nyt stadion. Vores krav var dog, at det også skulle være for bredden – og ikke blot for eliten. Det krav kom vi igennem med. Der er derfor kunstgræs på stadion, så kommunens andre fodboldklubber kan træne her. Der kan også foregå kulturelle begivenheder, såsom koncerter og andre sportsevents.

Radikale ønsker, at der skal bygges flere haller i de kommende år. Vores prioritering er baseret på halanalysen og konkrete projekter. Vi ønsker de næste tre haller placeret i Buskelund, Sejs og på Sølystskolen.

Vi ønsker også nye svømmefaciliteter på Søholt. Tidsvarende faciliteter der imødekommer ønskerne hos børnefamilien såvel som elitesvømmeren. Den indirekte konsekvens heraf er, at Nordvestbadet lukkes, og at dette område benyttes til byudvikling. Vi ser dog også gerne på mulighederne for at skabe en multiarena, men et sådan projekt må ikke udskyde beslutningen om svømemfaciliteter i mange år. Man kunne således starte med at bygge et svømmecenter og – hvis muligheden opstår – udvide dette til en multiarena med mange faciliteter.

Vi ser positivt på et nyt ambitiøst Museum Jorn placeret ved Langsø. Vores mest kendte kunstner har fortjent at komme frem i lyset, og hvis folkene bag projektet rejser nok penge til et visionært projekt, bør kommunen stille grunden til rådighed og give sin opbakning ved at støtte driften af museet.

I juli blev Silkeborg Slot genopført på Slotsholmen. Såfremt at man kan muliggøre flere aktiviteter på dette område, ønsker vi dette.

Radikale kom ved budgettet for 2016 igennem med ønsket om midler til skatefaciliteter. De ses i dag på Søndertorv. Vi ønsker, at man snarest får taget en beslutning om, hvor fremtidens skatefaciliteter skal ligge. Vi finder, at det er oplagt ved p-pladserne, der i dag ligger foran Jyske Bank. Silkeborg kan sågar også blive Danmarks Skate-hovedstad, når vi får de unikke faciliteter på ”motorvejs-låget” ved Gødvad.

For at skabe liv og aktiviteter i hele kommunen støtter vi, at man fortsat har en stor pulje med midler til lokalinitierede projekter. Det skal sikre lokal engagement og dermed sammenhængskraft.

 

Arbejdsmarked

Silkeborg Kommune er i vækst. Se blot på de mange offentlige anlægsopgaver og det private boligbyggeri. Fra et relativt pænt niveau under finanskrisen, vækster vi i høj grad under det økonomiske opsving.  Silkeborg Kommunes indbyggere er landets 10. mest velhavende, opgjort på baggrund af indkomst og formueforhold. Arbejdsløsheden er lav. Sidst målt til 3,4 %. Forudsætningen for et godt arbejdsmarked er vækst, og vi mener, at kommunen skal kunne garantere følgende for at skabe rum for vækst og dermed et arbejdsmarked med plads til alle:

- Let adgang til veluddannet arbejdskraft og gode muligheder for efteruddannelse.

- Stabil og miljørigtig energiforsyning. Solceller, vindmøller og biogasanlæg .

- God infrastruktur.  Motorvejen med indfaldsveje. Til - og frakørsler er allerede nu et problem. Man bør overveje alternative løsninger som ”one direction” i myldretiden. Bedre og mere fleksibel busdrift. Gode cykelstier fra boligområder til arbejdspladser. Bedre cykelparkeringspladser.

- Hurtig og smidig sagsbehandling. Én port til kommunens sagsbehandling.

- Støtte til iværksætteri. I form af konsulenttjenester og opstartslokaler.

- Udstykning af erhvervsgrunde skal vægtes i kommuneplanen. Vi skal have stort fokus på at udnytte potentialet i Erhvervskorridoren.

- Derudover er gode velfærds- og kulturtilbud af afgørende betydning for, at folk ønsker at bosætte sig i kommunen.

 

Arbejdsløshedssituationen er som ovenfor beskrevet temmelig lav. Den næstlaveste i Østjylland. Dermed er overførselsindkomster også på et relativt lavt niveau.

Gruppen på ca. 3,4 %, som er uden for arbejdsmarkedet, skal der arbejdes målrettet på at få i job. Især må vi satse stort på at få de unge i uddannelse. Man bør arbejde for sociale klausuler ved offentlige byggerier, så lærlinge kan komme i praktik. De seneste års investeringpolitik ift. Arbejdsmarkedsområdet i kommunen har vakt national opmærksomhed, og det skal selvfølgelig fortsætte. Både borgere og ansatte er blevet meget tilfredse med forbedringerne, og det udmønter sig i lavere arbejdsløshed og deraf færre udgifter til overførselsindkomster.

Flygtninge: Silkeborg Kommune skal blive bedre til at integrere flygtninge. Gode rammer for integration er helt essentielt. Transportmuligheder fra bopæl til sprogskole mv. skal være gode, således at flygtninge kan bo i hele kommunen. Vi ser gerne flere projeker i stil med Jobcentrets nuværende ordning, hvor borgere uden arbejde istandsætter cykler til flygtninge.

 

Vi ønsker også at udnytte de muligheder for sociale klausuler der måtte være for at skaffe jobs. Ex. i istandsættelse af lokaler til flygtninge. Her kan flygtninge – i samarbejde med professionelle – forestå arbejdet.

Man bør også give flygtninge en mere enkel indgang til kommunen i form af et Welcome House, der kan hjælpe udlændinge og flygtninge med en god indgang til kommunen ift. job såvel som fritidstilbud og skolegang. 

 

Børn, unge og skole

Der skal skabes gode vilkår for vores børn helt fra fødslen af. Det kræver gode daginstitutioner. Normeringerne i Silkeborg Kommune er lave. Derfor var Radikale med til at tilføre området flere midler i budgettet for 2017. Vi hat en ambition om at være i den bedste halvdel i Danmark ift. normeringer. Der er et stykke vej endnu.

Vores skoler er gode til at løse deres opgaver for meget få midler. Vi tror på, at et økonomisk løft også vil give mulighed for et fagligt løft. Radikale ønsker en decentral skolestruktur, så længe at elevtallet på kommunens skoler berettiger til det. Vi skal støtte op om vores mindre lokalsamfund på forskellig vis, således at der sker tilflytning og  kommer børn i skolealderen til.

Radikale var imod den skolestruktur, som blev foreslået tilbage i 2015, fordi den ville fjerne indflydelsen fra den enkelte skole, dens leder og bestyrelse - og værst, sende elever og lærere rundt mellem forskellige matrikler. Det ønsker vi ikke, men vi indgik en skolestruktur der bl.a. sikrer de mindre skoler i Vinderslev, Sjørslev og Kragelund.

Radikale foreslog, at alle skoler med overgangsklasser skulle skabe særlige ”profilklasser” med et specifikt fagligt fokus. Det indgår i den nuværende skolestruktursaftale, at sådanne klasser skal dannes.

Silkeborg bliver ikke en universitetsby, men vi skal trække flere videregående uddannelser til kommunen. Dette gøres ved at understøtte et godt studiemiljø, som vi bl.a. har skabt med Campus Bindslevs Plads. Vi har – og arbejder fortsat – for at påvirke vores folketingsgruppe til at sætte fokus på en letbaneforbindelse mellem Århus og Silkeborg, så det bliver endnu mere attraktivt at studere i Århus, mens man bor i Silkeborg.

 

Nærdemokrati

Silkeborg Kommune er stor, og derfor kan det føles som meget langt fra ex. Demstrup eller Bryrup til rådhuset. En geografisk, men også mental, distance, som vi skal arbejde for at nedbringe. Vi mener, at administrationen skal være samlet i Silkeborg by. Det giver økonomisk mening og sparer mange mandetimer og arbejdsgange, men der er ikke noget til hinder for at lægge velfærdsopgaver uden for Silkeborg by. Et godt eksempel herpå er Solbo i Resenbro. Vi skal sikre lokale arbejdspladser i vores mindre lokalsamfund.

De mellemstore og mindre lokalsamfund skal også være forbundet til Silkeborg by, hvor hovedparten af de lokale jobs samt uddannelsesinstitutioner befinder sig. Radikale mener, at vi bør prioritere flere busser til de mindre byer, evt. på bekostning af, at kvaliteten af busdriften sænkes i Silkeborg by.

Man kan gøre meget for at skabe attraktive mindre bysamfund. Vi ønsker, at man mere aktivt, som kommune, opkøber jord til udstykning og dermed presser på for øget bosætning.

Lokalrådene skal tages seriøst i den politiske proces. De har fingeren på pulsen i lokalmiljøet og er med til at give indsigt forud de politiske beslutninger.

Vi ønsker, at man opretholder de mindre lokale biblioteker. Hvis der skal gennemføres effektiviseringer her, så kan det foregå i form af øget selvbetjening. Ydermere kunne man styrke bibliotekernes relevans, ved at ex. At lave Borgerservice én gang om måneden her.

Radikale ønsker Nærdemokratiudvalget opretholdt, da vi mener, at det på bedste vis binder borgere og kommune sammen på tværs af geografi. Udvalget har også haft fokus på væsentlige emner, så som at skabe øget valgdeltagelse samt skabelsen af Ungebyrådet. Det arbejde skal fortsætte.

 

 

Plan, - Miljø- og Klima

Plan: Radikale har været med til at skabe og stemme den nuværende kommuneplan igennem. Derfor det vores udgangspunkt, at vi arbejder efter den i den nuværende planperiode. Dog bør særlige projekter, der måtte afvige fra planen, tages til debat og ikke blankt afvises. Planen skal være dynamisk og ledende for det politiske arbejde.

Vi ønsker fokus på at indarbejde naturen i nye boligprojekter. Ex. i form af grønne kiler, fællesarealer og gode adgangsforhold til skov og sø. I Radikale har vi ikke noget imod høje huse, men de skal passe ind, der hvor de bygges.

Vi ser meget gerne, at Bios Gård og Mejerigården sættes i spil til byudvikling i form af butikker og grønne områder. Projektet kan kickstartes med en arkitektkonkurrence.

Silkeborg er på vej til at blive en pænere by, arkitektonisk. I de kommende år kommer der nogle vartegn til. Såsom Søtorvs-projektet. Det støtter vi op om, men man kan også gøre mere i det små. Ex. i form af gavlmalerier, organiseret graffiti og indbydende indretning af vores byer, som det nye torv. Det skal vi have mere af.

Miljø: Silkeborgs særkende er naturen, og den skal vi værne om. Radikale var bl.a. med til at fjerne planlagte besparelser på naturplejen ved seneste budgetlægning. Vi mener, at vores borgere og turister skal præsenteres for en pæn og ren natur. Dog kan ansvaret for vedligehold ag visse naturarealer overlades til lokale kræfter.

Vi ser ikke øget grødeskæring som løsningen på problemerne med oversvømmelser i vores søer og vandløb, men der skal mere gennemgribende tiltag til for at løse disse udfordringer. Gudenåkomiteen bør finde løsninger, som ex. vådområder, der kan aflaste vandløbene. Vigtigst af alt er, at det gøres i fællesskab mellem de berørte kommuner, da vi ikke kan løse dette selv.

Vi ønsker Tange Sø bevaret, men ser muligheder i, at Tangeværket lukkes.

Klima: Vores fremmeste vision er, at Silkeborg Kommune skal være Co2-neutral i 2025, hvilket er fem år før byrådets nuværende ambition. Derfor har vi stemt – og kæmper stadig – for vindmølleprojekter ved Bredlund, Aunsbjerg og Marsvinslund. Vi bakker også op om diverse initiativer, såsom solcelleanlæg og biogasanlæg. 

Vi har kæmpet for – og har fået indført – øgede investeringer i energieffektivisering af den offentlige bygningsmasse. Det skal fortsætte, for klima og økonomi.

Lokalplaner skal have fokus på bæredygtighed og levere gode løsninger ift. håndtering af regnvand og gode, praktiske foranstaltninger til genbrug. Når der etableres nye større p-pladser, så ønsker vi ladestandere, som vi foreslog ifm. Søtorvsprojektet, hvor disse nu etableres.

Genbrug er en essentiel del af at nedbringe vores belastning af klimaet. I denne byrådsperiode har Radikale presset på for, at Silkeborg Kommune fik en mere vidtrækkende resursestrategi for genanvendelse af husholdningsaffald. Det er lykkedes, men vi skal fortsætte med at have høje ambitioner på dette område.

 

Vej og trafik

Radikale ønsker at der omprioriteres i den kommunale busdrift, hvor kommunens yderområder og mindre bysamfund får et løft, mens den kollektive trafik i Silkeborg by nedprioriteres. Pendlerbusser kan indføres fra motorvejens forskellige stop i Silkeborg by i en forsøgsordning. Således kan vi hjælpe med til at den massive morgen- og eftermiddagstrafik nedbringes.

Buskørsel er vigtig for sammenhængskraften i hele kommunen, derfor skal oplandet fortsat sikres busforbindelser til Silkeborg. Det nuværende niveau er ikke optimal og der er behov for at udvikle bustrafikken, bl.a. ved at starte forsøg hvor ny teknologi tages i brug.   

Vi ønsker, at den kommunale bilpark over tid skal udskiftes helt til el-biler. Hver gang kommunen afhænder en benzin/diesel-bil, skal behovet dækkes med hybrid- og el-biler. De kommunale busser kører på biogas, og det skal de nye skraldebiler også, hvilket vi har arbejdet for. El-biler kan tildeles særlige (evt. gratis) kommunale p-pladser i en periode. 

Cykelstier skal prioriteres nær skoler, og sikkerheden for de unge, bløde trafikanter skal være i højsædet. Vi støtter gerne 2-1-vejene som alternativ til cykelstier, hvis midlerne ikke er til regulære stier.

Vi støtter Nordskovvej og mener, at den er af afgørende betydning for, at trafikken i Silkeborg by kan fungere optimalt under spidsbelastning.

 

 

 

 

Sundhed og forebyggelse

I Radikale vil vi hellere forebygge end at helbrede. Det er bedre for borgeren og for økonomien. Sundhedsfremme og det forebyggende arbejde skal derfor have en høj prioritering

Vi ønsker at fremme tiltag, der skal sikre sund og ernæringsrigtig mad- og drikkevarer i alle offentlige institutioner samt skabe gode rammer for motion og bevægelse – også for kommunens ansatte i arbejdstiden. Træningsfaciliteter, som ex. I Lunden, er med til at skabe mere interessante byrum, men skal i højere grad placeres, hvor folk kan benytte dem i arbejdspausen.

Der skal være folk til at skabe bevægelse på de kommunale arbejdspladser. Man kunne ex. tænkte sig, at en SOSU-hjælper, der arbejder deltid i sit arbejde, arbejder i deltid som facilitator af motion og bevægelse på den pågældendes arbejdsplads. 

Et udbud er dyrt at foretage og skal derfor være velovervejet. Vi er kritiske over for ”bare” at sende opgaver i licitation. Udlicitering skal altid foretages på et meget velovervejet grundlag, da det skaber uro på den enkelte kommunale arbejdsplads, hvor udbuddet foretages.

Efter valget i 2013 blev det daværende Ældreudvalg delt i to, så der nu eksisterer et Sundheds- og Forebyggelsesudvalg samt et Ældre- og Handicapudvalg. Det finder vi uhensigtsmæssigt, da udvalgene behandler mange af de samme sager, og dermed opstår der et unødigt dobbeltarbejde, og arbejdsgangen er blevet langsommere.

 

Ældre og Handicap

En aktiv alderdom giver livskvalitet. Det er derfor vigtigt, at så mange ældre borgere som muligt bliver selvhjulpne. Det er Radikale Venstres opfattelse, at ældre, der trives og indgår i forskellige sociale sammenhænge, er langt mindre syge og således mindre udgiftskrævende. Vi vil derfor sikre, at der er en mangfoldighed af aktivitetstilbud, samt en målrettet sundhedsfremmende indsats for alle ældre. Tilskuddet til private ældreklubber bør sidestilles med andet klubarbejde.

Resursestærke ældre kan med fordel inddrages i arbejdet med ressourcesvage børn og unge som mentorer, formidlere af erfaring og lektiehjælpere.

Tryghed i alderdommen er tæt forbundet med kvaliteten i den kommunale ældreservice, herunder hjemmehjælpen. Den personlige kontakt mellem medarbejderne i hjemmeplejen og de ældre er afgørende for den enkeltes oplevelse af tryghed og livskvalitet. Det er derfor vigtigt at sikre en ordentlig basisnormering på plejehjem og mere tid til den enkelte i hjemmeplejen.  Det er også vigtigt, at arbejdet tilrettelægges på en måde, så de ældre møder en velkendt og overskuelig personalegruppe. Pårørende er også en vigtig faktor i forhold til at skabe tryghed.

Radikale Venstre vil arbejde målrettet på, at overflødig kontrol skal erstattes af tillid og større ansvar til den enkelte institution og de ansatte. Det vil give stabilitet og øge arbejdsglæden for den enkelte og sikre den ældre bedre service uden det koster ekstra.

Radikale Venstre går ind for at opprioritere de økonomisk svage ældre og skaffe pengene ved en omfordeling af pengene til aldersbestemte ydelser. Eksempelvis gøres kommunal kørsel indkomstafhængig.

Velfærdsteknologi er kommet for at blive. Det kan være en god oplevelse for brugeren og en aflastning for personalet, men det personlige møde mellem mennesker må aldrig glemmes.

Flex-trafikken skal sikres uden for Silkeborg by, så ældre medborgere har god tilgang hertil, hvor mange tilbud er centraliseret.

Vi er bekymret for udviklingen omkring friplejehjemmet i Kjellerup, men kan fra kommunal side ikke gøre noget ved det. Udfordringen er, at kommunen ingen indflydelse har på placering og drift, men blot skal betale hertil. Derfor kan et friplejehjem skævvride fordelingen af borgere i kommunen og i værste fald være med til at tømme kommunale plejehjem for borgere.

 

 

I har nu læst vores bud på, hvordan vi gør en god kommune endnu bedre. Vi håber på jeres opbakning til november!